Commo seis inoghe: Home
Benebènnidos a su situ de s'Ufìtziu provintziale
Nùgoro: Museu MAN mustra de Giacometti PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Austinu Sanna Mandamentu I   
Giòvia, su 16 de Santugaine 2014 08:21

 

 

A unu passu dae su tempus.

GIACOMETTI E S’ANTIGÒRIU

 

 

«Totu s'arte de su passadu, de cada tempus, de cada tziviltade, m’aparesit in dae in antis. Totu fiat simultàneu, comente chi s’ispàtziu esseret fatu a càmbiu cun su tempus». (A.G)

 

 

MAN, Museu d'Arte Provìntzia de Nùgoro

24 de santugaine 2014 – 25 de ghennàrgiu 2015

contivìgiu de Pietro Bellasi e Chiara Gatti

Su Museu MAN de Nùgoro avisat chi est pro abèrrere sa mustra «A unu passu dae su tempus. Giacometti e s’antigòriu».

Sa mustra, contivigiada dae Pietro Bellasi e Chiara Gatti, rica de unos setanta petzos, at a acrarire a su pùblicu s’ammaju mannu chi at tentu s’iscultura antiga (egitziana, etrusca, greca, tzèltica o africana) a sos ogros de su mastru de su Noighentos, famadu pro sas figuras in caminu, sas fèminas firmas e a sa muda che ìdolos de su tempus passadu.

«Totu s'arte de su passadu, de cada tempus, de cada tziviltade, m’aparesit in dae in antis. Totu fiat simultàneu, comente chi s’ispàtziu esseret fatu a càmbiu cun su tempus». Dae custa cunfessione forte, naschet s’idea de dare a sas mègius òperas de Alberto Giacometti (1901-1966) una tratu de eternidade, pighende sas isculturas longas e sùtiles suas, iscavadas in sa matèria che repertos archeològicos, e ponende·las a curtzu a àteros repertos pretziosos seberados in calicunu de sos prus museos importantes italianos de arte antiga.

Leghe totu...
 
Silanos: festa de sos Giajos PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Antonella Licheri Mandamentu VI   
Giòvia, su 16 de Santugaine 2014 08:07

Silanus - S'Assessoradu a sos servìtzios sotziales e culturales paris cun su grupu teatrale “Le Sabine di Silanus”organizat pro chenàbura, su 17 de santuaine, sa festa de sos zajos.A sas 6.30 de sero s’inàugurat su tzentru pro sos antzianos “Casa Scarpa”a sas 7,00 de sero ispetàculu teatrale in s’anfiteatru.

 
Sindia: Santu de Olmiti Programma de sa festa PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Antonella Licheri Mandamentu VI   
Mèrcuris, su 15 de Santugaine 2014 09:27

Sindia - Festa de Santu de Olmiti dae su 8 a su 15 de santuaine. Su programma:

A sas 7,30 de mangianu, missa santa - Nuina in sa crèsia parrochiale, a sas 5,00 de sero, rosàriu, missa santa. – Nuina, cantu de sos Gosos.

Mèrcuris15 de santuaine.

A sas 11,00 de mangianu, inauguratzione de s’annu iscolàsticu de totus sas iscolas de Sindia.

Giòbia 16 de santuaine.

A sas 5,00 de sero, rosàriu, missa santa. – Nuina.

a sas 6,00 de sero, intrat su comitadu acumpangiadu dae sas cunfrarias de Sindia, Duarche, Romana, Putumajore , Sune, Tinnura, Magumadas, Bosa e Bonàrcadu. Cantu de su Bèsperu

a sas 7,00 de sero beneditzione de su fogu

a sas 9,00 de sero BIZADOLDU A S’ANTIGA cun su rosàriu a sas 9,00 a sas 10,00 e a sas 11,00 de note.

Intratenimentu cun su grupu Boghe e Ballos.

Chenàbura 17 de santuaine – Festa de su Santu.

Leghe totu...
 
Bortigale. Gara de tiru cun s'arcu. PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Antonella Licheri Mandamentu VI   
Mèrcuris, su 15 de Santugaine 2014 09:01

foto ASD Arcieri del Marghine

Bortigale. Su 18 e su19 de santuaine in sa Palestra Comunale de Bortigale, b'at a èssere sa gara interregionale de tiru cun s'arcu.Organizat su sòtziu isportivu "Arcieri del Marghine"paris cun sas Comunas de Bìroro e Bortigale.S'apuntamentu est sàpadu, si comintzat a sas 4.00 de sero domìniga a sas 9.30 de mangianu, e a sas 2.00 de sero. S'intrada est lìbera

 
Sindia: Agiornamentu de s’Albu de sos iscrutadores. Annu 2014. PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Antonella Licheri Mandamentu VI   
Mèrcuris, su 15 de Santugaine 2014 08:57

Sindia - Su Sìndigu, bidu s’art. 1 de sa lege n. 95 de su 8/03/1989 modificadu e integradu cun sa lege n. 120 de su 30/04/1999. Rilevadu chi sa Cummissione Eletorale Comunale devet ammaniare s’Albu de sos idòneos a s’ufìtziu de Iscrutadores de Sègiu Eletorale, istituidu in aplicatzione de s’art. 1 tzitadu in subra de sa l. n. 120 de su 30/04/1999.Bidu s’artìculu 9 de sa l. n. 279 de su 21/12/2005,invitat sos eletores de sa Comuna chi cherent èssere iscritos a s’Albu de sos idòneos a iscrutadore de sègiu eletorale, a fàghere dimanda iscrita intro de su mese de santandria.

Pro èssere iscritos a s’Albu tocat de:

Leghe totu...
 
<< Inizio < Prec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Succ. > Fine >>

Pagina 1 di 105