Commo seis inoghe: Home
Benebènnidos a su situ de s'Ufìtziu provintziale
Nùgoro: Museu MAN mustra de Ledda e Zimmerfrei PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Austinu Sanna Mandamentu I   
Giòvia, su 27 de Santandria 2014 09:49

Gavinu Ledda - Zimmerfrei

So sinnos, frores de su sonu

24.10.2014  -  25.01.2015

Su traballu est nàschidu dae un’abboju de su colletivu bolognesu, fatu in su 2006, cun s’iscritore sardu, autore de su romanzu famadu Padre Padrone (1975). Ledda est impignadu dae annos in una chirca personale subra de s’essèntzia de su limbàgiu e, pro more de s’interventu de Zimmerfrei, cumponet unu paesàgiu sonoru in ue sas paràulas pronuntziadas nche pigant sa matessi cunsistèntzia de sas cosas, resonende in unu ispàtziu iscurigadu, che  ogetos materiales chi s’imbenint a pare movende·si in s’iscuru. In sa bisione de Gavinu Ledda sas paràulas pronuntziadas (pietre, cavalla, acqua, guazza, bava e buoi…) sunt comente colores, un’abbecedàriu mìnimu de sinni, colores de sa limba sarda chi su sonu faghet frorire.

Leghe totu...
 
Golothene:novas PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Sara Firinu Mandamentu IX   
Giòvia, su 27 de Santandria 2014 09:01

Dados a sa “Croce Verde” 25 milla euros pro comporare un’ambulàntzia noa:

Sunt istadas aprovadas e publicadas dae s’Assessoradu a s’Igiene e sanidade e dae s’Assistente Sotziale sas graduatòrias provisòrias de sos 16 assòtzios chi ant leadu una parte de su cuntributu de € 500.000 chi sa Regione at dadu pro comporare ambulàntzias e atretzaduras sanitàrias. A sa “Croce Verde” de Golothene, chi at leadu parte a su bandu, sunt istados dados € 25.00 pro comporare un’ambulàntzia.

Est tempus de regòllere olia, aberit su mòlinu:
Incumentzat in custas dies sa regorta de s’olia. S’annada no est istada bona bona, ca a pròidu pagu, ma s’isperu est chi s’olia siat a su nessi bella.Sa Cooperativa “Sardegna Centrale” chi tenet sa sea in localidade Bardosu, faghet ischire a totus sos sòtzios chi, dae chenàbura su 14 de santandria, si podet incumentzare a nche leare s’olia pro sa molidura.Su mòlinu est abertu dae sas tres a sas sete de sero siat chenàbura 14 chi sàbadu 15.Dae domìniga 16 at a abarrare abertu totu sa die manna.

Cursu de inglesu
Est incumentzadu chida passada su cursu de inglesu pro operadores turìsticos, contivizadu dae s’assòtziu “Borghi autentici d’Italia” Su cursu si faghet in domo Senes e durat tres meses.

Leghe totu...
 
Mamujada: presentada de unu libru PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Gianfranca Selis Mandamentu III   
Giòvia, su 27 de Santandria 2014 08:41

Mamujada - Sa Sotziedade Cooperativa VISERAS de Mamujada dat a ischire chi Chenàbura 5 de nadale  a sas ses de sero, in su Museu de sas Màscaras Mediterràneas de Mamujada,  in pratza de Europa 15,  s’at a presentare su libru Sa Levadora - la maestra di parto sarda, de Carmen Salis e Ivan Murgana.
In prus ammentat chi, semper in su Museu,  finas a su 22 de freàrgiu de su 2015, s’at a pòdere bisitare sa mustra GELVISMASK - de Elvira Giannattasio.

 
Orane: Premiatzione “ Poetas in Orane”2014 PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Gianfranca Selis Mandamentu III   
Mèrcuris, su 26 de Santandria 2014 09:08

Orane - Sàbadu 29  de santandria in s’Auditorium Comunale de sa Comuna de Orane  s’at a fàghere sa premiatzione de sa de sete editziones de su  Prèmiu de poesia  sarda “ Poetas  in Orane”.
Su prèmiu est istadu ammaniadu dae s’Assòtziu oranesu Archè, pro more de s’Amministratzione de sa Comuna de Orane e est partzidu in duas setziones: poesias in rima e poesias chene rima.
In sa prima setzione at bintu Augusto Flaminio Piras de Sune cun “Mariposa”; segundu Salvatore Murgia de Macumere cun “Luna ’e mesu austu” e tertzu Giangavino Vasco de Bortigale con “S’unda ’e sa vida”; sas tres mentziones sunt istadas assignadas a Antonio Longu de Golòthene, Gigi Piu de Magumadas e Sandro Biccai de Sindia e sunt istados sinnalados peri Giovanni Pira de Orgòsolo e Lorenzo Brandinu de Orane.
In sa segunda setzione at bintu Rachel Falchi de Tàtari chi at bintu peri su prèmiu Montanaru de ocannu, segundu Gonario Carta Brocca de Durgale, tertzu Giuseppe Delogu de Orune. In custa setzione est istadu sinnaladu su poeta de Orane Giulio Chironi.

 
Oroteddi: fainas de bighinadu PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Anghelu Canu Mandamentu X   
Lunis, su 24 de Santandria 2014 10:41

 
<< Inizio < Prec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Succ. > Fine >>

Pagina 1 di 115