Commo seis inoghe: Home
Benebènnidos a su situ de s'Ufìtziu provintziale
Garantzia Giòvanos PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Sara Firinu Mandamentu IX   
Giòvia, su 30 de Santugaine 2014 13:06

 
Onieri:cuntributos pro bursas de istùdiu e libros de iscola. PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Gianfranca Selis Mandamentu III   
Giòvia, su 30 de Santugaine 2014 12:44


SU  RESPONSÀBILE  DE  SU SERVÌTZIU AMMINISTRATIVU DE SA COMUNA DE ONIERI DAT  A ISCHIRE
 Chi in s’Ufìtziu Protocollu de sa Comuna de Onieri sunt a disponimentu sos mòdulos de dimanda de sas Bursas de Istùdiu pro s’annu iscolàsticu  2013/2014.Podent fàghere dimanda sos babbos e sas mamas de sos istudiantes des’Iscola    Primària, s’Iscola Segundària de primu e segundu gradu chi ant unu rèdditu prus bassu o uguale a unu ISEE de  14.650,00 èuros.Sa dimanda si depet cunsignare a s’Ufìtziu Protocollu intro de su 5 de santandria de su 2014  paris cun s’ISEE e s’autotzertificatzione de sas ispesas chi podent arribare a:
Iscola Primària 70,00 èuros 
IscolaSegundària Inferiore  120,00 èuros 
Iscola Segundària Superiore  200,00 èuros 
Iscàrriga su bandu e sos mòdulos  dae su situ de sa Comuna http://www.comune.oniferi.nu.it/albo/albo.asp?id=1379
 Chi in s’Ufìtziu Protocollu de sa Comuna de Onieri sunt a disponimentu 
sos mòdulos de dimanda de sos cuntributos pro sos libros de iscola.
Sos cuntributos sunt riservados a sos alunnos iscritos a sas Iscolas 
Mèdias e Superiores pro s’annu iscolàsticu 2014/2015, chi sunt 
residentes in Onieri e chi faghent parte de famìllias cun unu rèdditu 
uguale o prus bassu de unu ISEE de € 14.650,00 èuros.
Sa dimanda si depet cunsignare a s’Ufìtziu Protocollu intro de su 6 de 
santandria de su 2014  paris cun s’ISEE de sa famìllia e sas faturas de 
sas librerias.
Iscàrriga su bandu e sos mòdulos  dae su situ de sa Comuna
http://www.comune.oniferi.nu.it/albo/albo.asp?id=1374

Ùrtimu agiornamentu Giòvia, su 30 de Santugaine 2014 12:50
 
Orane: Cuntributos pro bursas de istùdiu e libros de iscola PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Gianfranca Selis Mandamentu III   
Mèrcuris, su 29 de Santugaine 2014 08:30


SU RESPONSÀBILE DE SU SERVÌTZIU AMMINISTRATIVU, SÒTZIU ASSISTENTZIALE E CULTURALE DE SA COMUNA DE ORANE,DAT A ISCHIRE:
1. Chi sa Giunta Regionale cun deliberatzione n°38/25, de su 30 de cabudanni de santugaine 2014, at aprovadu su Pianu Istraordinàriu de sos interventos chi punnat a partzire intre sas Comunas su dinare dedicadu a sos cuntributos pro sos libros de iscola de s’annu iscolàsticu 2014/15.Sos cuntributos sunt

Leghe totu...
 
CUNCURSU ISCRIE una Lìtera a sos TRES RES 2015 PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Administrator   
Martis, su 28 de Santugaine 2014 13:13

CUNCURSU ISCRIE una Lìtera a sos TRES RES 2015
Editzione 23 - DURGALI

A sas pitzinnas e a sos pitzinnos de sas Iscolas Elementares de Sardigna
A sas maistras e a sos maistros

Ocannu, pro sa de bintiduas bias, pro sa die de sa festa nostra, pro su 6 de ghennàrgiu de su 2015, organizamus su
CUNCURSU ISCRIE UNA LÌTERA A SOS TRES RES
Su Cuncursu est pro sas iscolanas e sos iscolanos de sas iscolas elementares de totu sa Sardigna.
Sas Lìteras a sos Tres Res devent tratare, in sardu, argumentos chi istant a coro a sas pitzinnas e a sos pitzinnos de oe.
Sas lìteras devent arribbare a: SOS TRES RES, 
Comuna, Assessoradu de sa Cultura, 08022 DURGALI (NU), intro de su 15-12-2014.
Ammentade·bos de iscrìere craru finas su nùmene e su sambenudau bostru, sa carrera e sa bidda in ue istades, s'indiritzu de post@ eletrònica, su nùmeru telefònicu. In prus, tocat a iscrìere finas su nùmene e sambenadu de sa maistra o de su maistru, s’indiritzu suo de post@ eletrònicae su nùmeru telefònicu.
A sos pitzinnos chi ant a iscrìere sas 20 lìteras prus bellas amus a lassare un’ammentu nostru. Custas lìteras ant a èssere premiadas e, paris cun sas àteras mègius, ant a èssere publicadas in unu libru.
Sos prèmios ant a èssere cunsinnados in DURGALI , in ocasione de una festa manna de pitzinnas e pitzinnos, su 6-1-2015.

DURGALI, 27 de Santugaine de su 2014

SOS TRES RES: 
GASPARRU, MERTZIORO, BALDASSARRU

 
S'abba est una richesa PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Anghelu Canu Mandamentu X   
Martis, su 28 de Santugaine 2014 08:34

 
<< Inizio < Prec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Succ. > Fine >>

Pagina 1 di 107