Commo seis inoghe: Home
Onanie: Letura in sardu de su testu "S'ùrtima paghe de Lianora. Balentia manna de tres pitzinnas PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Màriu Sanna Mandamentu VIII   
Giòvia, su 23 de Santugaine 2014 09:52

 

In d’una bidda antiga come Onanie, rica de istigas istòricas e culturales non podiat mancare in sas dies de sas manifestatzione Atonzu in Barbagia- Cortes Apertas (10-11-12 de santugaine 2014) unu momentu de atividade pro ammentare s’istòria de sa bidda e sa limba onaniesa.

E duncas sàpadu mangianu in sas iscolas de Onanie, b’at istada sa manifestatzione, sighida dae trinta pessones.

Su testu de “S’ùrtima paghe de Liànora” iscritu dae s’operadore de s’Ufìtziu Limba Sarda est istadu lèghidu dae banda de s’operadore matessi, dae Lidia Contu e dae Noemi Fadda, Roberta Daga e Sandra Contu, tres pitzinnas de sa bidda, chi ant mustradu una connoschèntzia de su sardu e una balèntia manna in sa lètura.

Cando in su beranu passadu apo incomintzadu a lèghere totu su pertocaiat s’istòria de sa bidda de Onanìe, soe aduradu ispantadu dae su documentu chi pertocaiat sa paghe de s’annu 1388, intre de sos Rennos d’Arbarèe e de Aragona: in sa pergamena publicada da Pascale Tola in s’opera sua Codighe Diplomàticu de sa Sardigna, inue su balente istùdiosu tataresu aiat chircadu de collire totus sos documentos sardos dae s’annu 1000 a sos ùrtimos de su settighentos.

Su testu est collegadu a sa pergamena de su 1388, inue benit documentados sos nùmenes de undighi onaniesos chi fiant andados a frimmare sa paghe in Otieri.

Su contu chistionat de su primu maiore de sa bidda (sìndigu) documentadu de sa bidda de Onanie: Fràntziscu de Lacon, chi in su testu diventat unu sordadu de origine logudoresa chi si cojubat cun Elene, una fèmina galana de Onanie.

 

Sas tres pitzinnas sunt istadas de balèntia manna pro su nessi duos motivos:

su de unu chi ant imparadu a lèghere in sardu, su de duos ca ant àpidu pagu tempus.

A sa manifestatzione b’at istada sa presèntzia agradèssida de s’Assòtziu Istòricu “Memoriae Milites”.